Buro TOL B.V. , gevestigd aan Beeklaan 433 2562 BB Den Haag,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.tolburgers.nl Beeklaan 433 2562 BB Den Haag +31653896409

R.M. de Grood draagt zorg voor de Gegevensbescherming van Buro TOL B.V Hij is te bereiken via info@ruuddegrood.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken Buro TOL B.V verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Man of vrouw – Functie of beroep – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Locatiegegevens – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Deze gegevens worden niet digitaal verwerkt. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Buro TOL B.V verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van jouw betaling – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Om goederen en diensten bij je af te leveren – Buro TOL B.V verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming Buro TOL B.V neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TOLBURGERS & DEGROOD VOF) tussen zit. Buro TOL B.V gebruikt het volgende computerprogramma of -systeem: macOS High Sierra 10.13.4
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Buro TOL B.V bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

8 jaar t.b.v. Archief, financien en belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden Buro TOL B.V verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Buro TOL B.V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Buro TOL B.V gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buro TOL B.V en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tolburgers.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Buro TOL B.V wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buro TOL B.V neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tolburgers.nl

Mei 2018; Den Haag